Deze website is eigendom van The October Press BV.

Contactgegevens:
The October Press BV
Onze Lieve Vrouwstraat 46A
2390 Malle

Adres maatschappelijke zetel:
Onze Lieve Vrouwstraat 46A
2390 Malle

E-mail: info@snapify.be

Ondernemingsnummer: 0669.607.430

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.

Snapify is een onderdeel van The October Press BV, Onze Lieve Vrouwstraat 46A, B-2390 Malle.

Algemene voorwaarden voor de huur van een photobooth

Artikel 1: Definities

1.1. De verhuurder: Snapify
1.2. De huurder: natuurlijke personen en/of rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Snapify

Artikel 2: Algemeen

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de verhuurder en de huurder, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken en met akkoord van beide partijen.
2.2.  Met het betalen van een voorschot, accepteert de huurder de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanbieding en offerte

3.1.  De aanbiedingen op de website verbinden de verhuurder geenszins. Alle offertes worden op vraag van de verhuurder individueel aangeboden en zijn afhankelijk van het precieze tijdstip en de omstandigheden van de huur.
3.2.  De offerte is vrijblijvend en is geldig gedurende 14 dagen na het versturen.
3.3.  Indien de huurder de offerte niet binnen de termijn van 14 dagen schriftelijk heeft aanvaard, vervalt de offerte en is de verhuurder gerechtigd deze te wijzigen of in te trekken.
3.4.  De verhuurder heeft het recht om een offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie door de huurder verstrekt.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1.  De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan. Hierin staan de diensten en producten omschreven die zullen worden verricht en geleverd en wordt ook de overeengekomen prijs en huurperiode opgenomen. Als een van de partijen hierna iets wil wijzigen, kan dit in onderling overleg worden gewijzigd. De wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.
4.2.  De overeenkomst wordt geacht te bestaan nadat de huurder een voorschot van 20 procent aan de verhuurder betaalt.
4.3.  Bij de uitvoering van de overeenkomst zal de verhuurder handelen naar beste inzicht en vermogen. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis in en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.
4.4.  De verhuurder heeft het recht om een overeenkomst te wijzigen of in te trekken of extra kosten aan te rekenen wanneer onjuiste of onvolledige informatie door de huurder werd verstrekt.
4.5.  De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien de huurder verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of de verhuurder een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. De verhuurder heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding aan de huurder.

Artikel 5: Annulering van de overeenkomst

5.1.  De huurder heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen, tegen betaling als volgt:
– als de annulatie 30 kalenderdagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, dan zijn er geen extra kosten.
– als de annulatie tussen de 15 en 30 kalenderdagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, bedraagt de opzegvergoeding 20 % van het bedrag van de laatste offerte.
–  als de annulatie in de periode van 14 dagen vóór de voorziene huurdatum gebeurt, dan bedraagt de opzegvergoeding 50% van het bedrag van de laatste offerte.

In geen geval kan het voorschot worden teruggevorderd.

Artikel 6: Uitvoering van de huur

6.1.  De verhuurder deelt tijdig en ten laatste 2 weken voor de huur de locatie en het tijdstip mee van installatie van de photobooth.
6.2.  De verhuurder zal ongeveer één uur voor de afgesproken huurperiode de photobooth installeren op de afgesproken locatie tenzij anders overeengekomen is met de huurder.
6.3.  Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart, zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.
6.4.  Wanneer de huurder de huurperiode op het ogenblik van het evenement wil verlengen, kan men hiervoor een medewerker van de verhuurder contacteren en indien akkoord gegeven door de medewerker daadwerkelijk verlengd worden.
6.5.  De huurder voorziet dat er een geschikte ruimte is en 230V stroomvoorziening op het evenement binnen een maximum afstand van 15 meter waar de photobooth dient geplaatst te worden. Een minimum vloeroppervlak van 2m x 2m is vereist. De photobooth wordt steeds binnen opgesteld, tenzij er anders wordt overeengekomen én de weersomstandigheden dit toelaten. De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor om de photobooth op een andere dan de voorziene plaats op te stellen, indien de voorziene plaats onveilig is of niet aangewezen.
6.6.  De photobooth wordt steeds op het gelijkvloers geïnstalleerd, tenzij er een lift is om de photobooth te verplaatsen. De huurder dient dit ook 7 dagen op voorhand mee te delen zodat kan worden afgetoetst of de liftruimte groot genoeg is om de photobooth te verplaatsen.
6.7.  De photobooth wordt na afloop van de afgesproken huurperiode afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder.
6.8.  De photobooth mag in geen geval worden verplaatst door iemand anders dan de verhuurder, tenzij in het geval dat er schade zou ontstaan indien deze niet verplaatst wordt, bijvoorbeeld ingevolge brand.
6.9.  Indien gratis parkeren niet mogelijk is bij het leveren of ophalen van de photobooth, worden deze kosten doorgerekend aan de klant.
6.10. Parkeren moet steeds mogelijk zijn op een maximum afstand van 50 meter tot de ingang van het evenement.

Artikel 7: Overmacht

7.1.  De verhuurder zal er alles aan doen om op de locatie aan te komen. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van de verhuurder, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bijvoorbeeld extreme weeromstandigheden of voertuigproblemen), zal de verhuurder de huurder en/of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Indien de verhuurder de locatie niet kan bereiken door één van de bovenstaande redenen, volgt een volledige teruggave van het huurbedrag.
7.2.  Wanneer de verhuurder niet op de afgesproken tijd arriveert door omstandigheden als vertraging door file of voertuigproblemen zal de verhuurder de overeengekomen eindtijd aanpassen om toch aan de afgesproken huurperiode te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de vertraagde tijd door de verhuurder gecompenseerd worden in verhouding tot het aantal gehuurde uren.
7.3.  De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van de verhuurder zelf is.

Artikel 8: Schade

8.1.  De huurder aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan (anders dan normale slijtage) de apparatuur van de verhuurder, veroorzaakt door misbruik van de apparatuur door de huurder, hun werknemers of hun gasten.
8.2.  De huurder is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan de apparatuur van de verhuurder, veroorzaakt door diefstal, brand, overstroming of ongelukken tijdens aanwezigheid van de photobooth op het evenement van de huurder.
8.3.  De huurder is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (props) van de verhuurder indien veroorzaakt door de huurder, hun werknemers of hun gasten.
8.4.  De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering.

Artikel 9: Technische problemen

9.1.  Bij eventuele technische problemen tijdens de huurperiode zal de huurder de verhuurder zo snel mogelijk contacteren op het meegedeelde gsmnummer. Tot 1 uur ’s nachts komt de verhuurder indien nodig ter plaatse om het probleem op te lossen. Na 1 uur ‘s nachts biedt de verhuurder enkel telefonische assistentie.
9.2.  De photobooth slaat steeds de fotostrookjes op. Zelfs als het printpapier op is of als de printer uit staat, zullen alle gemiste fotostrookjes achteraf afgedrukt en opgestuurd worden. Dit zal hoe dan ook geen aanleiding kunnen geven tot enige schadevergoeding aan de huurder.
9.3.  Mocht de photobooth niet correct functioneren waarbij de verhuurder het probleem niet opgelost krijgt, dan kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.
9.4.  Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de photobooth:
– Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt
– Wanneer iemand de photobooth probeert te verplaatsen of te openen
9.5.  Indien de verhuurder er niet in slaagt om de technische problemen te verhelpen, zal er achteraf bekeken worden waar de oorzaak van de technische problemen lag en eventueel een tegemoetkoming worden toegekend.

Artikel 10: Betaling

10.1.  Betalingen dienen plaats te vinden 14 dagen na factuurdatum.
10.2.  Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk worden gemeld aan de verhuurder. Dit bezwaar doet geen afbreuk aan de betalingsverplichting.
10.3.  Bij verzuim van betaling door de huurder, is de huurder wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot het tijdstip van volledige betaling.

Artikel 11: Gebruik van de gemaakte foto’s

11.1.  Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de huurder de verhuurder de volledige rechten over alle foto’s die gemaakt worden tijden het evenement. De verhuurder heeft het recht om alle foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement te gebruiken voor het bedrijf, tenzij anders overeengekomen met de huurder.

Artikel 12: Klachten, toepasselijk recht en geschillen.

12.1  Alle klachten over de uitvoering van de huur dienen binnen de 8 dagen na levering van het product schriftelijk aangetekend door de verhuurder te zijn ontvangen, zoniet vervalt elke aanspraak.
12.2  Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
12.3  Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.