1. Bescherming van persoonsgegevens

Snapify hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze klanten omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR).

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Snapify (Onze Lieve Vrouwstraat 46A, 2390 Malle) is de verwerkingsverantwoordelijke.
Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij info@snapify.be.

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Snapify kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • factuurnummer
 • Bankgegevens (indien u diensten afneemt en hiervoor een factuur moet worden opgesteld)

Bijzondere persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@snapify.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Verwerkingsgrond

Snapify verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Snapify met betrokkene heeft gesloten;
 3. Snapify een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. een gerechtvaardigd belang van Snapify, waaronder ook wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Snapify aan betrokkene.
 1. Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen
 1. Geautomatiseerde verwerkingen

Snapify kan uw persoonsgegevens gebruiken uit verschillende bronnen (zoals o.a. bezoek van de website, inschrijving voor de nieuwsbrief), om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Bij het toepassen van selectie houdt Snapify uiteraard rekening met uw belangen. Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies.  Indien u deze niet accepteert, zal Snapify bovenstaande niet uit kunnen voeren.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Snapify verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het is mogelijk dat Snapify uw persoonsgegevens deelt met de volgende instanties:

 1. Bewaarduur van persoonsgegevens

Snapify zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Snapify houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: onbepaalde tijd of totdat de betrokkene zichzelf uitschrijft.
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: onbepaalde tijd of totdat de betrokkene zichzelf uitschrijft.
 • Telefonisch contact: 1 maand
 • Informeren over wijzigingen van diensten: onbepaalde tijd of totdat de betrokkene zichzelf uitschrijft.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via een mailtje naar info@snapify.be. Snapify zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 1. Gebruik van cookies op website

Snapify gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 1. Beveiliging van de door Snapify vastgelegde persoonsgegevens

Snapify neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Snapify. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Snapify onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Snapify meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de GegevensBeschermingsAutoriteit. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Snapify onverwijld contact op met deze betrokkenen. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 1. Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Snapify via info@snapify.be

 1. Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Snapify schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).